11
wrz

REJESTR SPADKOWY

Kilka dni temu (dokładnie 8. września 2016 r.) weszły w życie przepisy powołujące do życia nowy rejestr – Rejestr Spadkowy. Rejestr prowadzony jest przez Krajową Radę Notarialną. Od wejścia w życie ustawy notariusze i sędziowie mają obowiązek dokonywania wpisów w rejestrze. Informację z systemu, czy zostało zarejestrowane poświadczenie dziedziczenia lub postanowienie o stwierdzeniu nabycia spadku, czy też europejskie poświadczenie spadkowe wydane w Polsce, może uzyskać każdy. Trzeba tylko znać PESEL spadkodawcy, lub inne dane (wskazane w wyszukiwarce) identyfikujące spadkodawcę.

Jaki jest cel utworzenia rejestru? Do tej pory trzeba było „ręcznie” sprawdzać, czy dziedziczenie nie zostało już stwierdzone sądownie lub notarialnie. Tak trzeba będzie nadal robić w przypadku:

  • postanowień spadkowych sądu sprzed 8. września 2016 r.,
  • notarialnych poświadczeń dziedziczenia sprzed 1. marca 2009
  • i europejskich poświadczeń spadkowych wydanych w Polsce przed 8. września 2016 r.

Informacje o dziedziczeniu stwierdzonym po tych datach będą scentralizowane w rejestrze spadkowym, co pomoże uniknąć dublowania postępowań z jednej strony (system blokuje możliwość wpisania kolejnego dokumentu stwierdzającego dziedziczenie po tym samym spadkodawcy), z drugiej – usprawni poszukiwanie informacji na temat losów spadków i położenia dokumentu stwierdzającego, kto jest spadkobiercą. Wypis dokumentu notarialnego, lub postanowienia sądu – tak jak wcześniej – może uzyskać tylko osoba, która wykaże swój interes prawny.

Jakie informacje są rejestrowane?

1) numer wpisu;

2) datę oraz godzinę i minutę dokonania wpisu;

3) datę oraz miejsce sporządzenia aktu poświadczenia dziedziczenia albo datę wydania postanowienia o stwierdzeniu nabycia spadku, postanowienia uchylającego lub zmieniającego postanowienie o stwierdzeniu nabycia spadku albo postanowienia uchylającego zarejestrowany akt poświadczenia dziedziczenia oraz sygnaturę akt sprawy, albo datę oraz miejsce wydania europejskiego poświadczenia spadkowego, jego sprostowania, zmiany, uchylenia lub zawieszenia jego skutków, albo datę wydania postanowienia o wydaniu, sprostowaniu, zmianie lub uchyleniu europejskiego poświadczenia spadkowego, albo o zawieszeniu jego skutków lub postanowienia o zmianie albo uchyleniu tych postanowień oraz sygnaturę akt sprawy;

4) imię i nazwisko notariusza oraz siedzibę jego kancelarii, a jeżeli akt poświadczenia dziedziczenia lub europejskie poświadczenie spadkowe sporządziła osoba zastępująca notariusza – również imię i nazwisko tej osoby, a w przypadku postanowienia sądu – oznaczenie sądu;

5) imię i nazwisko spadkodawcy, imiona jego rodziców oraz numer Powszechnego Elektronicznego Systemu Ewidencji Ludności (PESEL), o ile jest znany;

6) imię i nazwisko spadkodawcy, imiona jego rodziców oraz datę i miejsce jego urodzenia – jeżeli numer PESEL spadkodawcy nie jest znany lub spadkodawca go nie posiadał;

7) datę i miejsce zgonu albo znalezienia zwłok spadkodawcy oraz jego miejsce zwykłego pobytu w chwili śmierci.

Z wpisem do rejestru spadkowego łączą się koszty, ale – trzeba przyznać – symboliczne: 5 zł za wpis.

Tak, jak wspomniałam każdy ma dostęp do informacji, czy przeprowadzono już postępowanie spadkowe przed sądem, czy notariuszem – trzeba wejść na stronę Krajowej Rady Notarialnej i zacząć poszukiwania: https://rejestry-notarialne.pl/37

 

 

Jeżeli chcesz skorzystać z pomocy prawnej, zapraszam Cię do kontaktu:

tel.: 12 294 51 05e-mail: swaczyna@kancelariaswaczyna.pl

Poprzedni wpis:

Następny wpis: