uchylenie się od skutków prawnych niezachowania terminu do złożenia oświadczenia